Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: meester J.
Meester J. is een eenmanszaak in eigendom van mr. J.E.J. Henselmans en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83726985. Het betreft een rechtskundig adviesbureau gespecialiseerd in advisering bestuursrecht, bezwarenbehandeling en verslaglegging.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de opdrachtgevers verstrekken aan meester J. en aan de eigenaar mr. J.E.J. Henselmans.
2.2 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

 

Artikel 3: Opdrachten
3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door meester J., ook indien de opdracht wordt verleend met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
3.2 Meester J. heeft het recht de opdracht zonder grond op te zeggen.
3.3 Meester J. zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever.
3.4 De bemoeienissen van meester J. ter zake van een verstrekte opdracht worden ten laatste geacht te zijn geëindigd op de datum van verzending van de einddeclaratie.

 

Artikel 4: Aansprakelijkheid
4.1 Iedere aansprakelijkheid van meester J. is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van meester J. wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van de verzekeraar is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van meester J. beperkt tot het honorarium dat in de betreffende zaak gedurende de 12 kalendermaanden voorafgaande aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is gedeclareerd, met een maximum van € 2.500,00.
4.2 Meester J. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van al dan niet door haar ingeschakelde derden (zoals deskundigen en dergelijke) en is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
4.3 Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen vervalt in ieder geval één jaar na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden.

 

Artikel 5: Declaraties en voorschotten
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het door meester J. in de betreffende opdracht gehanteerde uurtarief.
5.2 Bijzondere onkosten (zoals deskundigen, griffierechten en dergelijke) worden separaat in rekening gebracht.
5.3 Declaraties worden maandelijks, of naar gelang de voortgang der werkzaamheden, verzonden.
5.4 Alle te declareren bedragen worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
5.5 De betalingstermijn is 30 dagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. De geadresseerde kan geen beroep doen op opschorting of verrekening.
5.6 Door meester J. kan een voorschot worden verlangd en de werkzaamheden kunnen worden opgeschort zolang het voorschot niet is voldaan. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties dan wel bij de einddeclaratie worden verrekend.

 

Artikel 6: Rechtskeuze en forumkeuze
Alle opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking tot die opdrachten en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan

Wij zullen zo snel mogelijk een reactie geven.

De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.